Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Twitter Mail YouTube

Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo.

– Konfucjusz

Spis Treści
  1. Witamy na stronie dokumentacji WavesPolska
  2. Welcome to the WavesPolska documentation page.

Witamy na stronie dokumentacji WavesPolska

Celem niniejszego zbioru informacji jest skatalogowanie i usystematyzowanie wiedzy związanej z produktami oraz usługami dostępnymi w ekosystemie Waves.

Obecnie strona jest we wczesnym etapie rozwoju i w kolejnych miesiącach będzie regularnie uzupełniana o nowe materiały.

Większość dokumentów jest skierowana do osób mniej zorientowanych na rynku kryptowalut i DeFi, są również planowane treści omawiające bardziej zaawansowane formy oszczędzania oraz dokumenty związane z technicznymi zagadnieniami nt samej technologii.

Jeśli uważasz, że materiały znajdujące się na tej stronie są pomocne i wartościowe, rozważ wsparcie projektu poprzez przyczynienie się do decentralizacji sieci Waves.

Adres naszego Node:

3PHG2a8SXDe1uUtuKyieLAxhEksGkkqvrEw

Alias:

wxpl.club

Środki z mintingu nowych bloków są obecnie dystrybuowane codziennie. Pobieramy opłatę w wysokości 3% na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia walidatora.


Liczymy na wsparcie ze strony społeczności. Mile widzane są wszelkiego rodzaju sugestie oraz pomoc. Strona jest w całości dostępna na portalu Github, dzięki czemu możesz w łatwy sposób przyczynić się do rozwoju projektu: Publiczne Reposytorium WavesPolska

Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie są dostępne bezpłatnie i mogą być rozpowszechniane bez ograniczeń wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

Żadna z informacji przedstawionych na naszej stronie nie powinna być traktowana jako wiążąca oferta, czy porada finansowa lecz jako zaproszenie dla osoby trzeciej do zapoznania się z systemem Waves.Exchange ©2022


Welcome to the WavesPolska documentation page.

The purpose of this collection of information is to catalog and systematize knowledge related to the products and services available in the Waves ecosystem.

The site is currently in the early stages of development and will be regularly updated with new material in the coming months.

Most of the documents are aimed at people less familiar with the cryptocurrency and DeFi market, there are also planned content discussing more advanced forms of savings and documents related to technical issues about the technology itself.

If you find the material on this site helpful and valuable, please consider supporting the project by contributing to the Waves decentralized network.

Address of our Node:

3PHG2a8SXDe1uUtuKyieLAxhEksGkkqvrEw

Alias:

wxpl.club

The funds from minting of new blocks are currently distributed once a day. We charge a 3% fee to partially cover the cost of running the validator.


We are counting on support from the community. All kinds of suggestions and help are welcome. The site is entirely available on Github, so you can easily contribute to the project: WavesPolska Public Repositories.
All materials on this site are available free of charge and may be distributed without restriction for non-commercial use only.

None of the information presented on our site should be considered as a binding offer or financial advice, but as an invitation to learn more about Waves.Exchange ©2022
Zaproponuj zmiany poprzez portal GitHub lub skontaktuj się pisząc na email lub Telegram.


Table of contents